ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานประกอบการที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย(GMP)


   

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานประกอบการที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย(GMP)


admin foodsafetyubon ผู้บันทึกกิจกรรม : 18/06/2560