สืบค้น


การตรวจสอบฟอร์มาลีนในสะไบนาง ณ จุดจำหน่าย


   

การตรวจสอบฟอร์มาลีนในสะไบนาง ณ จุดจำหน่าย ในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และ วันที่ 12 เมษายน 2560


admin foodsafetyubon ผู้บันทึกกิจกรรม : 16/06/2560