สืบค้น


กิจกรรม "อย.น้อย หัวใจอินทรีย์ รักคนกินผัก"


   

สสจ.อุบลฯจับมือภาคีเครือข่ายสุภาพจัดกิจกรรม“เครือข่าย อย.น้อย หัวใจอินทรีย์ รักคนกินผัก”

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของประชาชน ส่วนหนึ่งเกิดจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผักผลไม้ที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้ มักจะมาจากพื้นที่แหล่งผลิตที่มีการใช้สารเคมีในรูปแบบต่างๆ กันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสารพิษฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี สารเคมีปราบศัตรูพืช ด้วยสภาพความเป็นไปดังกล่าวที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ผักผลไม้ปลอดสารพิษจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ปลอดภัยสำหรับคนชอบรับประทานผักผลไม้ แต่ทั้งนี้ผู้บริโภคก็ควรนำผักมาให้ล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธี ( เช่น ล้างด้วยน้ำไหลจากก๊อกนาน 2 นาที, หรือการแช่ในน้ำสะอาดประมาณ 5-10 นาที แล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดหรือแช่ในน้ำปูนใส น้ำด่างทับทิม น้ำซาวข้าว น้ำส้มสายชูหรือเกลือป่น หรือน้ำยาล้างผัก ประมาณ 10 นาที แล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่ง ) การได้บริโภคผักผลไม้ต่างๆที่ปลอดภัยจากสารพิษในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำ จะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากร่างกายขาดอาหารประเภทผักผลไม้หรือได้รับไม่เพียงพอหรือบริโภคผักผลไม้ที่มีสารพิษตกค้างในปริมาณมากเข้าไปจะทำให้ร่างกายอ่อนแอ ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ทำงานได้ไม่ปกติ ร่างกายมีความต้านทานโรคต่าง ๆ ลดลง อาจส่งผลถึงขั้นเสียชีวิตได้

นายแพทย์จิณณพิภัทร กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ สร้างความตระหนักในปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ เกิดความสนใจและมีส่วนร่วมการดำเนินงานดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับมูลนิธิสื่อสร้างสุขและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดกิจกรรม“เครือข่าย อย.น้อย หัวใจอินทรีย์ รักคนกินผัก” เน้นให้เกิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประชุมโรงเรียนนำร่องในโครงการ ได้แก่ รร.เบ็ญจะมะมหาราช, รร.นารีนุกูล, รร.วิจิตราพิทยา, รร.ปทุมวิทยากร, รร.บ้านด้ามพร้า, รร.เทศบาล (1) บ้านโพธิ์กลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร, รร.บ้านคำกลาง อำเภอโพธิ์ไทร ) เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลดำเนินการและสรุปผลการดำเนินการตามโครงการการคัดเลือกตัวแทนนำเสนอผลงาน “การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนใน โรงเรียน อย.น้อย ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)” อุบลราชธานี กิจกรรมการแสดงของนักเรียนสมาชิกชมรม TO BE NO.๑ และการประกวดคลิปวิดีโอ “ สวย หุ่นดี ด้วยผักอินทรีย์ โดยเครือข่าย อย.น้อย อุบลราชธานี ” ( สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ เล่าเรื่องง่ายๆ สไตล์มือถือ ” จำนวน ๕ รุ่น ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร ผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ผู้สนใจทั่วไปและเครือข่าย อย.น้อย ) ภายใต้แนวคิด “ ผักอินทรีย์ ยิ่งกินยิ่งหุ่นดี ไม่ต้องพึ่งอาหารเสริม เครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในงานตลาดนัดสีเขียว ” รอบชิงชนะเลิศ ในงาน “ เครือข่าย อย.น้อย หัวใจอินทรีย์ ” ซึ่งจะประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณชั้น G ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์
โดยผลการประกวดคลิป ได้แก่
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม "คุณแม่ดวงใจ" โดย คุณสมพล สุกุล และ นางดวงใจ นนทะสิงห์
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 ได้แก่ ทีม "คุณมนูญ" โดย คุณมนูญ ชมภู เครือข่ายผู้พิการ
3. รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม "นารีนุกูล" โดย นส.กมลวรรณ รุจิเรก นส.กันตมน แซ่ตั้ง และ นส.ศิริลักษณ์ บุญมางำ
และ รางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีม "นารีนุกูล" 3,221 จำนวนครั้งที่เข้าชม
ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดและขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
admin foodsafetyubon ผู้บันทึกกิจกรรม : 16/06/2560