สืบค้น


รับการประเมิน อย. Quality Award 2561 ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน


   

รับการประเมิน อย. Quality Award 2561 ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ที่ "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มโนนกาหลง" อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี






























admin foodsafetyubon ผู้บันทึกกิจกรรม : 12/12/2560