สืบค้น


ตรวจสอบอาหารงานแ่เทียน 2560 บูรณาการร่วมกับจังหวัด


   

ตรวจสอบอาหารและ สินค้า ในงาน "เเห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานี 2560" ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอุบลราชธานี (สคบ.) และ พาณิชจังหวัดอุบลราชธานี


admin foodsafetyubon ผู้บันทึกกิจกรรม : 12/12/2560