สืบค้น


ปฏิทินการตรวจเฝ้าระวังประจำปี 2561


   

 

วัน เดือน ปี

 

กิจกรรม/งาน

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน

 

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

 

1 – 5 พ.ค. 60

เบิก - จ่ายเงินประจำเดือนครั้งที่ 1

ครูภรรทนพ

งานการเงิน

8 พ.ค. 60

เปิดทำการภาคเรียนที่ 1/2560

ครูและบุคลการ

งานวิชาการ

8 – 10 พ.ค. 60

เตรียมงานฝ่ายบริหารงานบุคคล

(งานปกครองนักเรียน)

ครูสำรวย

งานปกครอง

9 พ.ค. 60

ประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียน

ครูกรรณิกา

งานบริหารบุคคล

11 พ.ค. 60

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1,ม.4

ครูสุรัสวดี

งานแนะแนว

1 – 15 พ.ค.60

รายงานผลการบริหารงบประมาณประจำปีต่อ สพฐ.

ครูภรรทนพ

งานการเงิน

16 – 20 พ.ค.60

เบิก - จ่ายเงินประจำเดือนครั้งที่ 2

ครูภรรทนพ

งานการเงิน

15 พ.ค. 60

F  ปรับสภาพนักเรียนชั้น  ม.1

F  เปิดภาคเรียนที่ 1/ 2560

F  รับตารางเรียน

F  นักเรียน ม.2 และ ม.3 เลือกวิชาเพิ่มเติม

ครูสุรัสวดี

-

ครูไพโรจน์

ครูประภาวัลย์

งานวิชาการ

16 พ.ค. 60

F  เริ่มทำการเรียนการสอนและนับเวลาเรียน

F  นักเรียนทุกระดับชั้น เลือกชุมนุม

F  ประชุมกลุ่มงานวิชาการ

F  นักเรียนที่ติด 0 , ร , มส , มผ

       ภาคเรียนที่ 2/2559 ลงทะเบียน

ครูไพโรจน์

ครูประภาวัลย์

งานวิชาการ

16 พ.ค. 60

แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2560

ครูกรรณิกา

งานธุรการ

16 – 31 พ.ค.60

ระดมทรัพยากร(ค่าเรียนคอมพิวเตอร์)

ภาคเรียนที่ 1/2560

ครูที่ปรึกษา

งานการเงิน

16 – 31 พ.ค.60

จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

ครูที่ปรึกษา

งานการเงิน

16 – 31 พ.ค. 60

รับสมัครหุ้นสมาชิกสหกรณ์

ครูประภาวัลย์

งานสหกรณ์

18 พ.ค. 60

อบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำสัปดาห์

ครูที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 

วัน เดือน ปี

 

กิจกรรม/งาน

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน

19 พ.ค. 60

ตรวจผม/การแต่งกายนักเรียน

ครูปกครอง/

ครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

19 พ.ค. 60

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2560

ครูไพโรจน์

งานวิชาการ

22 พ.ค. 60

ประชุมคณะกรรมการนักเรียน

ครูธนาธิป

งานสภานักเรียน

22 – 26 พ.ค. 60

 

 

F  รายงานการจบการศึกษา ปีการศึกษา  2559

F  ดำเนินการสอบแก้ตัวนักเรียนที่ติด 0 , ร , มส ,

       มผ ภาคเรียนที่ 2/2559

วิชาการ/วัดผล

ครูประจำรายวิชา

นักเรียน

งานวัดผลและประเมินผล

23 พ.ค. 60

เลือกกิจกรรม 4 h (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)

ครูไพโรจน์

วิชาการ

24 พ.ค. 60

ตรวจสอบและสรุปผลการเลือกวิชาสาระเพิ่มเติมฯ

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียน

ครูประภาวัลย์

งานวัดผล

25 พ.ค. 60

อบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำสัปดาห์

ครูที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

29 พ.ค. 60

 

รายงานผลการสอบแก้ตัว

 

ครูประภาวัลย์

งานวัดผล

29 พ.ค. 60 – 2 มิ.ย. 60

ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2560

ครูอรพร

งานอนามัย

31 พ.ค. 60

F ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

F กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

ครูกรรณิกา

ครูธนาธิป

งานกิจกรรม

 

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

 

1 มิ.ย. 60

ตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง

นายอำนาจ

งานซ่อมบำรุง

1 มิ.ย. 60

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูไพโรจน์

งานวิชาการ

1 มิ.ย. 60

อบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำสัปดาห์

ครูที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

1 – 5 มิ.ย.60

เบิก - จ่ายเงินประจำเดือนครั้งที่ 1

ครูภรรทนพ

งานการเงิน

1 – 10 มิ.ย.60

รายงานข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ

ครูจุรีรัตน์

งานพัสดุ

5 มิ.ย. 60

ตรวจสุขภาพนักเรียน

ครูอรพร

งานอนามัย

5 – 9 มิ.ย. 60

สัปดาห์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

ครูอรพร

งานอนามัย

5 – 9 มิ.ย. 60

นิเทศการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2560

คณะกรรมการนิเทศ

งานวิชาการ

5 – 9 มิ.ย. 60

ตรวจผม/การแต่งกายนักเรียน

ครูปกครอง/

ครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

 

วัน เดือน ปี

 

กิจกรรม/งาน

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน

6 มิ.ย. 60

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

ครูจุรีรัตน์

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

8 มิ.ย. 60

อบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำสัปดาห์

ครูที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

8 มิ.ย. 60

วันไหว้ครูและประกวดมารยาทไทย

ครูสำรวย

งานกิจกรรม

8 มิ.ย. 60

เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

ครูธนาธิป

งานสภานักเรียน

9 มิ.ย. 60

ตรวจร้านค้าโรงอาหาร

ครูอรพร

งานอนามัย

12 มิ.ย. 60

รายงานจำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 (DMC)

ครูกฤษณะ

งานข้อมูลนักเรียน

13 – 14 มิ.ย. 60

นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

ครูประภาวัลย์

งานวัดผล

15 มิ.ย. 60

ประกาศหุ้นสมาชิกสหกรณ์

ครูประภาวัลย์

งานสหกรณ์

15 มิ.ย. 60

อบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำสัปดาห์

ครูที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

15 – 16 มิ.ย. 60

นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

ครูประจำวิชา

งานวัดผล

16 – 20 มิ.ย.60

เบิก - จ่ายเงินประจำเดือนครั้งที่ 2

ครูภรรทนพ

งานการเงิน

19 มิ.ย. 60

รายงานผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

ครูประภาวัลย์

งานวัดผล

19 มิ.ย. 60

ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

ฝ่ายปกครอง

 

22 มิ.ย. 60

อบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำสัปดาห์

ครูที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

26 มิ.ย. 60

วันต่อต้านยาเสพติด

ครูธานิน

งานปกครอง

29 มิ.ย. 60

อบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำสัปดาห์

ครูที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

29 มิ.ย. 60

ประชุมคณะกรรมการนักเรียน

ครูธนาธิป

งานสภานักเรียน

29 มิ.ย. 60

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2560

ครูไพโรจน์

งานวิชาการ

30 มิ.ย. 60

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูไพโรจน์

งานวิชาการ

 

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 

1 – 5 ก.ค. 60

เบิก - จ่ายเงินประจำเดือนครั้งที่ 1

ครูภรรทนพ

งานการเงิน

3 ก.ค. 60

อ.ย.น้อย ตรวจสอบคุณภาพอาหาร ภาคเรียนที่ 1

ครูอรพร

งานอนามัย
เอกสารแนบ
  - ไม่มีไฟล์แนบ -


admin foodsafetyubon ผู้ประกาศ : 02/09/2561