สืบค้น


ข้อมูลอาหารปลอดภัย


ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย

สถานการณ์อาหารปลอดภัย

ข้อมูลอาหารปลอดภัยระดับประเทศ

ข้อมูลอาหารปลอดภัยระหว่างประเทศ


แผนงานและโครงการ


โครงการบูรณาการและพัฒนาต้นแบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย

โครงการบูรณาการระบบบริหารจัดการ ความปลอดภัยอาหารระดับจังหวัด

การดำเนินงานผ่านเครือข่ายความปลอดภัย ด้านอาหารระหว่างประเทศ (INFOSAN)

พัฒนาระบบคุณภาพงาน อาหารปลอดภัยระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการความร่วมมือ FAO

Food Safety Policy for Asia

Food Safety Emergency Response


ข้อมูลและสถิติ


ข้อมูลแหล่งผลิตอาหาร

ข้อมูลแหล่งแปรรูปและโรงงาน

ข้อมูลแหล่งจำหน่ายอาหาร

ข้อมูลแหล่งบริการอาหาร

ข้อมูลผู้บริโภค

ข้อมูลโรค

ข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ