สืบค้น

ติดต่อเรา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. (045)-262699 โทรสาร. (045)-262699