ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อเรา

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. (045)-262699 โทรสาร. (045)-262699