ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี

สืบค้น

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย ทิศทาง และผลักดันสู่การปฏิบัติ ควบคุม กำกับ และสื่อสารนโยบายมาตรการด้านอาหารปลอดภัยของจังหวัด สนับสนุนนโยบายรัฐบาลให้ก้าวสู่สังคมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะที่ดี

 

บทบาทหน้าที่

 

1. กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพอาหาร   ความปลอดภัยด้านอาหาร   ความมั่นคง ด้านอาหาร รับรองแผนเผชิญเหตุและระบบเตือนภัยด้านอาหาร และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

2. จัดให้มี    หรือส่งเสริมสนับสนุน     ให้มีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์       ด้านคุณภาพอาหาร  ความปลอดภัยด้านอาหาร  ความมั่นคงด้านอาหารของจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อให้เกิด  การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

3. ให้คำแนะนำ  และข้อเสนอแนะ  ต่อหน่วยงานต่างๆในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ อาหาร  ความปลอดภัยด้านอาหาร  ความมั่นคงด้านอาหาร  ของจังหวัดอุบลราชธานี

 4. กำกับดูแล   และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานในทุกกิจกรรม โครงการ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานอาหารปลอดภัย   ในจังหวัดอุบลราชธานี

5. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม โครงการ ตามแผนบูรณากาiอาหารปลอดภัยของจังหวัดอุบลราชธานี  ให้เป็นไปตามขั้นตอน  ระยะเวลา  และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้


วิดีทัศน์


ข้อมูลเตือนภัย


เตือนภัยสุขภาพด้านอาหาร ตามฤดูกาล/ สถานการณ์การระบาด


ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

อ่านแล้ว : 587 ครั้ง
คลิกเพื่อเปิด

พานิชจังหวัดจับมือสาธารณสุข ร่วมตรวจกระเช้าปีใหม่ 2561

อ่านแล้ว : 555 ครั้ง
คลิกเพื่อเปิด

"งานสุขแบบเฮา" เกษตรอินทรีย์บ้านหนองเทา

อ่านแล้ว : 628 ครั้ง
คลิกเพื่อเปิด

จังหวัดอุบลฯ ปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ

อ่านแล้ว : 526 ครั้ง
คลิกเพื่อเปิด

สคบ.กวดขันหนักผู้จำหน่ายสินค้าในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

อ่านแล้ว : 655 ครั้ง
คลิกเพื่อเปิด

สนง.พาณิชย์จังหวัดอุบลฯฟอร์มทีมตรวจเข้มร้านจำหน่ายสินค้าในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

อ่านแล้ว : 667 ครั้ง
คลิกเพื่อเปิด

สา’สุขอุบลฯ เตือนภัย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาใช้หยอดตา ระบาดหนัก

อ่านแล้ว : 685 ครั้ง
คลิกเพื่อเปิด

สสส.วิ่งถือธงชูผักอินทรีย์

อ่านแล้ว : 677 ครั้ง
คลิกเพื่อเปิด

กิจกรรมพัฒนาการร่วมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม : ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ จ.อุบลฯ

อ่านแล้ว : 517 ครั้ง
คลิกเพื่อเปิด

ม.อุบลฯ ผุด!! ตลาดสีเขียว UBU Green Market เสริมอาชีพเกษตรกร สร้างสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภค

อ่านแล้ว : 656 ครั้ง
คลิกเพื่อเปิด

“จังหวัดอุบลราชธานี” พร้อมพัฒนาสู่การเป็นจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย

อ่านแล้ว : 690 ครั้ง
คลิกเพื่อเปิด

สสจ.อุบลฯจับมือภาคีเครือข่ายสุขภาพจัดกิจกรรม"เครือข่ายอย.น้อย หัวใจอินทรีย์ รักคนกินผัก"

อ่านแล้ว : 719 ครั้ง
คลิกเพื่อเปิด

สสจ.อุบลฯเตือนประชาชนระมัดระวังการรับประทานเห็ดพิษอาจถึงตาย

อ่านแล้ว : 1333 ครั้ง
คลิกเพื่อเปิด

เผยโฉม17ร้านอาหารหนูณิชย์ติดดาว

อ่านแล้ว : 719 ครั้ง
คลิกเพื่อเปิด

จังหวัดอุบลฯ จับมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเทศบาลนครอุบลฯเฝ้าระวังช่วงเทศกาลสงกรานต์ครบวงจร

อ่านแล้ว : 690 ครั้ง
คลิกเพื่อเปิด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านแล้ว : 621 ครั้ง
คลิกเพื่อเปิด

สา’สุขอุบลฯ แนะ เคล็ดลับการเลือกกระเช้าปีใหม่ หวัง ผู้บริโภคลดเสี่ยงอันตรายจากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ได้มาตรฐาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่

อ่านแล้ว : 636 ครั้ง
คลิกเพื่อเปิด

ปฏิทินการตรวจเฝ้าระวังประจำปี


ฐานข้อมูลด้านอาหารปลอดภัยจากหน่วยงานตลอดห่วงโซ่อาหาร


ฐานข้อมูลสถานการณ์โรคที่เกิดจากน้ำและอาหาร


ฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี


แผนบูรณาการอาหาร จ.อุบลราชธานี


สาระน่ารู้


ภาพกิจกรรม

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดเซฟตี้ตอบคำถาม ?